Polityka prywatności

Polityka prywatności

Spółki Shamir

[Ostatnio uaktualniona: 25 kwietnia 2018 r.]

Spółka Shamir Optical Industry Ltd., jej spółki zależne i stowarzyszone („Shamir”, „Spółka”, „my” lub „nas”) szanują prywatność gości lub użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem www.shamir.com (w tym jej subdomeny) (zwane wspólnie „Stroną”) oraz zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych nam przez Użytkowników Strony („Użytkownik/Użytkownicy” lub „Państwo”). Wierzymy, że Użytkownik ma prawo do poznania naszych praktyk dotyczących informacji, które możemy gromadzić oraz z których możemy korzystać, gdy Użytkownik odwiedza naszą Stronę lub korzysta z niej.

Terminy zapisane wielką literą w niniejszym dokumencie, a nie zdefiniowane w nim, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie („TOU”), do których włączono przez odniesienie niniejszą Politykę prywatności.

 1. Zgoda Użytkownika (PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE!)

WCHODZĄC NA TĘ STRONĘ, ŁĄCZĄC SIĘ Z NIĄ, UZYSKUJĄC DO NIEJ DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, LUB ZAKŁADAJĄC KONTO, LUB KORZYSTAJĄC Z PRODUKTÓW LUB USŁUG, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI („POLITYKA PRYWATNOŚCI”), W TYM NA GROMADZENIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (JAK OKREŚLONO PONIŻEJ). JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z KTÓRYMKOLWIEK Z WARUNKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘPU DO STRONY LUB KORZYSTAĆ Z NIEJ LUB PRODUKTÓW LUB USŁUG SPÓŁKI SHAMIR.

W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI UŻYTKOWNIK WYRAŻA NINIEJSZYM ZGODĘ NA GROMADZENIE, PRZETWARZANIE, PRZESYŁANIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH. UŻYTKOWNIK PONADTO PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO PODANIA NAM SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZUJE JE NAM DOBROWOLNIE.

 1. Jakie informacje o naszych Użytkownikach możemy gromadzić?

Możemy gromadzić dwa rodzaje danych oraz informacji od naszych Użytkowników:

 1. Dane nieosobowe i anonimowe („Dane nieosobowe”). Tożsamość Użytkowników, od których zbieramy Dane nieosobowe, nie jest nam znana. Dane nieosobowe to wszelkie jawne dane, które nie pozwalają na zidentyfikowanie określonego Użytkownika oraz takie, które są nam udostępniane podczas wejścia Użytkownika na Stronę lub korzystania z niej, lub uzyskiwania dostępu do Usług i Produktów Spółki Shamir. Gromadzone Dane nieosobowe składają się z danych technicznych, behawioralnych i zagregowanych oraz mogą zawierać między innymi informacje o aktywności Użytkownika na Stronie, rodzaju systemu operacyjnego, strumieniu kliknięć Użytkownika lub zapytaniach wyszukiwanych na Stronie, czasie spędzonym na danych stronach, rodzaju i wersji przeglądarki, języku klawiatury, rozdzielczości ekranu, ilości odwiedzonych przez Użytkownika stron itp.
 2. Dane osobowe („Dane osobowe”). Dane te mogą służyć identyfikacji osoby lub mogą być to dane osobiste lub wrażliwe.
 • Adresy IP Użytkowników Strony są udostępniane automatycznie (przez pliki dziennika) głównie w celu zwiększenia komfortu korzystania ze Strony oraz określenia położenia geograficznego Użytkowników i do celów bezpieczeństwa, co wyjaśniono szczegółowo poniżej.
 • Przy zakładaniu Konta Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa Spółki oraz państwo i miejscowość. Po otrzymaniu danych kontaktowych Użytkownika nasz przedstawiciel może skontaktować się z nim w celu dokończenia procesu rejestracji. Nasz przedstawiciel może zebrać od niego dodatkowe informacje.
 • Ponadto gromadzone Dane osobowe składają się z danych osobowych świadomie oraz dobrowolnie przekazanych nam przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony (np. w formularzach kontaktowych na Stronie), kontaktu z nami lub współpracy biznesowej.

W celu uniknięcia wątpliwości wszelkie Dane nieosobowe połączone lub związane z Danymi osobowymi uznaje się za Dane osobowe, dopóki istnieje takie połączenie lub związek.

Nie gromadzimy Danych osobowych Użytkownika lub odnoszących się do niego bez jego zgody udzielanej między innymi poprzez bezpośrednie zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności przez Użytkownika.

 1. W jaki sposób gromadzimy dane o Użytkownikach?

            Wykorzystujemy kilka metod:

 1. Zbieramy dane na podstawie odwiedzin Użytkownika na Stronie i korzystania przez niego ze Strony lub Produktów, lub Usług. Innymi słowy, wiemy, kiedy Użytkownik korzysta ze Strony lub Produktów, lub Usług, i możemy gromadzić, zbierać oraz przechowywać informacje związane z takim użytkowaniem.
 2. Zbieramy dane, które Użytkownik przekazuje nam dobrowolnie. Na przykład zbieramy Dane osobowe, gdy Użytkownik kontaktuje się z nami poprzez formularz kontaktowy lub gdy zakłada konto.

Możemy gromadzić, zbierać oraz przechowywać takie dane niezależnie lub przy pomocy upoważnionych usługodawców zewnętrznych, jak szczegółowo przedstawiono poniżej.

 1. W jakim celu gromadzimy dane?

Zbierane Dane nieosobowe służą do:

 • celów statystycznych oraz badawczych (np. zaznajamianie się z ogólnymi preferencjami i trendami użytkowników) i do dostosowania oraz udoskonalenia Strony lub Produktów, lub Usług.
 • zwiększenia komfortu korzystania ze Strony lub Produktów, lub Usług.

Zbierane Dane osobowe służą do:

 • zarządzania Stroną,
 • zapewniania naszych Produktów lub Usług oraz dostosowywania ich do naszych Użytkowników,
 • wspierania bezpiecznego korzystania z internetu i realizowania naszej polityki,
 • weryfikowania tożsamości naszych Użytkowników podczas rejestracji,
 • przekazywania Użytkownikom aktualnych informacji o naszych produktach oraz usługach,
 • umożliwienia nawiązania kontaktu z Użytkownikami w celu zapewnienia im pomocy i wsparcia technicznego,
 • określenia ogólnych informacji o położeniu geograficznym (np. państwie) komputera, z którego Użytkownik połączył się z internetem, w celu ustalenia lokalizacji Użytkowników naszej Strony oraz jej ochrony.
 1. Udzielanie informacji osobom trzecim

Shamir nie udostępnia żadnych zgromadzonych Danych osobowych osobom trzecim w okolicznościach innych niż następujące: (a) zarządzanie Stroną; (b) spełnienie wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedury prawnej, wezwania sądowego lub żądania władz; (c) egzekwowanie Polityki prywatności lub Regulaminu, w tym dochodzenie w sprawie ich ewentualnego naruszenia; (d) wykrywanie oszustw, problemów z zabezpieczeniami lub problemów technicznych, zapobieganie im i reagowanie na nie; (e) reagowanie na wszelkie roszczenia dotyczące opublikowania lub przekazania danych kontaktowych (np. nazwiska, adresu e-mail itp.) osoby trzeciej bez jej zgody, także w formie nękania; (f) chronienie praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki, Użytkowników lub ogółu społeczeństwa; (g) zmiana podmiotu sprawującego kontrolę, w tym na skutek fuzji, przejęcia lub nabycia wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Spółki; lub (h) uprzednie uzyskanie wyraźnej zgody Użytkownika na ujawnienie informacji. Należy zauważyć, że zbieramy, przechowujemy Dane osobowe lub zarządzamy nimi poprzez upoważnionych przez Spółkę Shamir zewnętrznych usługodawców oraz sprzedawców określonych produktów i usług (np. usługi hostingowe w chmurze)(w tym, stosownie, ich spółki stowarzyszone) wyłącznie do świadczenia nam zleconych usług, a nie w innych celach. Tacy usługodawcy mogą mieć swoje siedziby w kraju, który nie jest objęty takimi samymi przepisami o ochronie danych jak jurysdykcja Użytkownika.

W celu uniknięcie wątpliwości Shamir może przekazywać i ujawniać Dane nieosobowe osobom trzecim według własnego uznania, w tym bez ograniczeń w celach statystycznych, analitycznych oraz badawczych i w celu dostosowania, rozwijania oraz ulepszania naszej Strony lub Produktów, lub Usług.

 1. Jaką Politykę prywatności świadczymy w odniesieniu do Użytkowników końcowych?

W celu zapewnienia Użytkownikowi Produktów lub Usług, w tym Produktów lub Usług spersonalizowanych i dostosowanych do potrzeb klientów Użytkownika, oraz w celu ciągłego udoskonalania naszych Produktów lub Usług, my i upoważnieni przez nas zewnętrzni usługodawcy oraz sprzedawcy możemy zbierać i przetwarzać określone dane związane z klientami Użytkowników (odpowiednio „Użytkownicy końcowi” oraz „Dane użytkowników końcowych”), korzystać z nich oraz ujawniać je.

Jakie informacje o Użytkownikach końcowych możemy zbierać?

Na Dane użytkowników końcowych składają się następujące rodzaje informacji:

 • Dane nieosobowe Użytkowników końcowych: Dane nieosobowe to wszelkie jawne dane, które nie pozwalają na zidentyfikowanie określonego Użytkownika końcowego. Dane nieosobowe są dostępne dla nas oraz mogą zostać udostępnione upoważnionym przez nas zewnętrznym usługodawcom i sprzedawcom, kiedy Użytkownik końcowy dostarczy te dane Użytkownikowi mającemu dostęp do Produktów lub Usług lub korzystającemu z nich. Gromadzone Dane nieosobowe mogą składać się z informacji technicznych, behawioralnych oraz zagregowanych oraz mogą zawierać między innymi dane techniczne, na przykład sposoby użytkowania i pozostałe dane statystyczne, czas związania Użytkowników z produktami i usługami itp.
 • Dane osobowe Użytkowników końcowych: My oraz upoważnieni przez nas zewnętrzni sprzedawcy oraz usługodawcy możemy gromadzić następujące Dane osobowe udostępnione nam przez Użytkownika: adres IP Użytkownika końcowego, identyfikator Urządzenia, kod katalogowy klienta, historia chorób oczu oraz recepty, położenie geograficzne (państwo, region, miasto) lub inne dane behawioralne związane z określonym Użytkownikiem końcowym. Należy zauważyć jednak, że nie wykorzystujemy takich informacji w celu zidentyfikowania określonego Użytkownika końcowego, lecz w celu dostarczenia Użytkownikowi Produktów lub Usług, jak przedstawiono poniżej.
 • W jaki sposób zbieramy Dane użytkowników końcowych? Nasi Użytkownicy mogą zbierać Dane Użytkowników końcowych. W związku z tym, że dostarczają nam takie dane, możemy je przechowywać niezależnie lub przy pomocy upoważnionych usługodawców jak szczegółowo opisano poniżej.
 • W jakim celu zbieramy Dane użytkowników końcowych? My oraz upoważnieni przez nas zewnętrzni usługodawcy oraz sprzedawcy możemy korzystać z Danych użytkowników końcowych w celu dostarczenia Użytkownikowi Produktów lub Usług, np. dostosowanie rozwiązań w dziedzinie pielęgnacji oczu do Użytkowników końcowych. Przetwarzamy Dane Osobowe dostarczone przez Użytkownika między innymi po to, żeby stworzyć profil klienta, katalog historii chorób oftalmologicznych Użytkownika końcowego, śledzić informacje o jego położeniu geograficznym, które odzwierciedla przyzwyczajenia Użytkowników końcowych. Wszystkie te działania służą dostosowaniu Produktów lub Usług w oparciu o wyżej wspomniane Dane użytkownika końcowego. My oraz upoważnieni przez nas zewnętrzni sprzedawcy oraz usługodawcy możemy przetwarzać Dane użytkownika końcowego dostarczone nam przez Użytkownika w celu (i) stworzenia statystyk oraz zagregowania informacji i analiz w odniesieniu do zobowiązań Użytkownika końcowego względem Użytkownika; (ii) wykorzystania ich w celach statystycznych, analitycznych oraz badawczych, oraz dostosowania, rozwijania i ulepszania naszych Produktów lub Usług; (iii) do określenia wysokości ceny ofertowej, zakupu oraz sprzedaży form do produkcji soczewek oraz soczewek, (v) wykrycia nadużyć mających miejsce podczas współpracy Użytkownika z Użytkownikami końcowymi.
 • NALEŻY JEDNAK ZAZNACZYĆ, ŻE TAKIE DANE O UŻYTKOWNIKU KOŃCOWYM SĄ WYKORZYSTYWANE PRZEZ NAS NIE W CELU ZIDENTYFIKOWANIA DOWOLNEGO UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, ALE W CELACH PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ.
 • Udostępnianie Danych użytkowników końcowych osobom trzecim. Oprócz udostępniania Danych Użytkowników końcowych do osiągnięcia celów wspomnianych powyżej możemy również udostępniać Dane osobowe Użytkowników końcowych w przypadkach określonych powyżej w sekcji 5.
 • Usunięcie lub modyfikacja Danych użytkownika końcowego. Nie mamy bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem końcowym i nie wysyłamy mu wiadomości, niniejszym Użytkownik zobowiązuje się do rozpatrywania wszystkich próśb Użytkowników końcowych związanych z usunięciem lub modyfikacją ich danych. Użytkownicy końcowi starający się o uzyskanie dostępu do swoich Danych osobowych, chcący poprawić, zmienić, usunąć nieprawdziwe informacje lub wycofać wyrażoną zgodę na dalsze korzystanie z ich Danych osobowych powinni kierować prośby do Użytkownika. Jeżeli nie jest on w stanie ją rozpatrzeć i jedynie my posiadamy zdolność oraz moc do rozpatrzenia takiej prośby lub problemu, prosimy o przekazanie nam takiej prośby oraz niezbędnych instrukcji, a my dołożymy wszelkich stosownych starań aby rozwiązać problem zgodnie ze stosownymi przepisami w zakresie danych osobowych. O ile nie otrzymamy innych instrukcji od Użytkownika, możemy przechowywać Dane osobowe Użytkowników końcowych tak długo jak wymagają tego cele, dla których gromadzono Dane osobowe w sposób przewidziany stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony dany osobowych. Zagregowane lub anonimowe dane mogą pozostać na naszym serwerze na czas nieokreślony.
 • Dane dzieci/małoletnich jako Użytkowników końcowych. Użytkownik zobowiązuje się do niezbierania Danych użytkowników końcowych od małoletnich bez należnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego umożliwiającej gromadzenie takich danych. Termin „Małoletni” należy rozumieć jako Dziecko zgodnie z definicją tego terminu w Ustawie o ochronie prywatności dzieci w systemie online z 1988 r. oraz zgodnie z przepisami przyjętymi przez Federalną Komisję Handlu (FTC) na podstawie tej Ustawy, między innymi przepisem Ustawy o ochronie prywatności dzieci w systemie online 16 C.F.F Część 312 (Children’s Online Privacy Protection Rule 16 C.F.F Part 312) (COPPA), lub jako jakąkolwiek niepełnoletnią osobę na mocy obowiązujących przepisów o ochronie praw dziecka. Użytkownik (i) otrzyma zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie danych od Małoletniego użytkownika końcowego zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie; (ii) dołoży uzasadnionych starań w celu sprawdzenia, czy rodzic lub opiekun wyrazili właściwą zgodę; (iii) w zakresie wymaganym przez mające zastosowanie przepisy wprowadzi właściwe środki handlowe służące zidentyfikowaniu Małoletnich; wszystko celem uniemożliwienia zbierania danych od Małoletnich. Jeśli Użytkownik dowie się, że jakiekolwiek przekazane nam informacje zawierają Dane osobowe zebrane od Małoletnich, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym, a my usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.
 1. Usunięcie lub modyfikacja Danych osobowych użytkownika

W przypadku gdy Użytkownicy końcowi (lub ktokolwiek) z jakiegokolwiek powodu chcieliby usunąć lub zmodyfikować Dane osobowe, mogą to zrobić przy użyciu swojego konta. W innym wypadku prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail z odpowiednimi szczegółami swojej prośby na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a my podejmiemy wszelkie należyte starania w celu zmodyfikowania lub usunięcia tych Danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Należy zauważyć, że jeżeli niniejszy dokument nie stanowi wyraźnie inaczej lub jeśli Użytkownik nie udzieli nam innych instrukcji, możemy przechowywać jego Dane osobowe tak długo jak może to być uzasadnione w związku z celami, dla których takie Dane osobowe zebrano, w sposób przewidziany stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zagregowane lub anonimowe informacje związane z użytkowaniem Strony lub korzystaniem z Usług mogą być przechowywane na naszych serwerach przez czas nieokreślony.

 1. Małoletni

Strona jest przeznaczona dla Użytkowników, którzy ukończyli osiemnaście (18) lat. Spółka Shamir nie zamierza zbierać Danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia, nie gromadzi takich danych świadomie i nie chce tego robić. W razie konieczności zastrzegamy sobie prawo do żądania dowodu potwierdzającego wiek Użytkownika w celu sprawdzenia, czy małoletni poniżej trzynastego (13) roku życia nie korzystają ze Strony. Jeśli dowiemy się, że zebrane Dane osobowe pochodzą od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe. Jeśli istnieją przesłanki, żeby podejrzewać, że Shamir zbierał Dane osobowe od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia, prosimy o kontakt na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., usuniemy je tak szybko jak to możliwe. Niniejszym wyjaśnia się, że dokumenty udostępnione nam przez Użytkownika mogą zawierać informacje dotyczące dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia wyłącznie w przypadku, gdy prawny opiekun dziecka zgadza się na ich wykorzystanie w sposób przewidziany stosownymi przepisami.

 1. Bezpieczeństwo

Podejmujemy należyte środki do utrzymania bezpieczeństwa oraz wiarygodności naszej Strony lub Produktów, lub Usług oraz do zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do Strony lub korzystania z niej poprzez ogólnie stosowane technologie w branży oraz procedury wewnętrzne. Informacje osobowe umieszczane są przy pomocy renomowanych sprzedawców usług hostingowych w chmurze zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa (zarówno fizyczny jak i logiczny). Należy jednak zauważyć, że istnieje nieodłączne ryzyko związane z przekazywaniem informacji przez internet lub innymi metodami elektronicznego przechowywania informacji i nie możemy zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do nieuprawnionego dostępu. SPÓŁKA SHAMIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUPRAWNIONY DOSTĘP, DZIAŁANIA HACKERÓW LUB INNE NARUSZENIE ZABEZPIECZEŃ, LUB NIEMOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DANYCH, LUB KRADZIEŻ, USUNIĘCIE, ZNISZCZENIE, UTRATĘ DANYCH, LUB INFORMACJI.

 1. Usługodawcy zewnętrzni

W celu udostępnienia Strony lub Produktów, lub Usług możemy korzystać z usług osób trzecich, które mogą gromadzić, przechowywać lub przetwarzać dane wyszczególnione w tym dokumencie. Spółka Shamir dołoży wszelkich starań uzasadnionych z handlowego punktu widzenia celem nawiązania współpracy z osobami trzecimi, które zamieszczają swoją politykę prywatności regulującą gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych nieosobowych i osobowych. Do takiego oprogramowania i usług należy między innymi Google Analytics, którego politykę prywatności można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Należy zapoznać się z warunkami korzystania oraz polityką prywatności usługodawcy zewnętrznego, żeby zrozumieć ich praktyki dotyczące ochrony prywatności. Należy zauważyć, że nie prowadzimy kontroli nad takimi usługodawcami zewnętrznymi.

 1. Łącza do stron internetowych osób trzecich

Niektóre łącza podane w niniejszym dokumencie zezwalają naszym Użytkownikom na opuszczenie niniejszej Strony i przejście do strony niezwiązanej ze Spółką Shamir lub jej usługami (między innymi przyciski „Udostępnij” oraz „Lubię to” z Facebooka dostępne na naszej stronie, Twitter oraz Google+). Spółka Shamir nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności lub inną politykę stron, do których prowadzą łącza. Użytkownik uzyskuje dostęp do takich stron, usług i treści, korzysta z nich oraz polega na nich wyłącznie na własne ryzyko. Udostępnione łącza do tych stron i usług mają służyć jedynie wygodzie Użytkownika. Większość podanych łączy oraz usług udostępnia dokumenty prawne zawierające regulamin oraz politykę prywatności regulującą te strony i usługi. Użytkownik powinien dokładnie zaznajomić się z takimi dokumentami przed skorzystaniem z takich stron lub usług między innymi w celu zapoznania się, jakiego rodzaju dane zbierają.

 1. Pliki Cookie i inne technologie śledzenia

My oraz nasi zewnętrzni usługodawcy możemy wykorzystywać technologie branżowe, takie jak pliki cookie lub inne, podobne technologie przechowujące pewne informacje na komputerze Użytkownika („Pliki cookie”), gdy ten uzyskuje dostęp do naszej Strony bądź korzysta z niej. Pliki cookie umożliwiają nam automatyczną aktywację pewnych funkcji oraz zapewniają Użytkownikom większą wygodę oraz łatwość użytkowania. My oraz upoważnieni przez nas usługodawcy zewnętrzni możemy wykorzystywać zarówno tymczasowe Pliki cookie (które pozostają w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji) jak i stałe (pozostające w pamięci przeglądarki do usunięcia przez Użytkownika). Użytkownik usunie z łatwością Pliki cookie. Większość przeglądarek pozwoli na usuwanie Plików cookie z dysku komputera, może zablokować ich przyjmowanie lub ostrzegać przed ich zapisaniem. Usuwając Pliki cookie, Użytkownik zmniejsza jednak swój komfort korzystania ze strony. Pliki cookie przechowują z reguły jedynie Dane nieosobowe, takie jak strony odwiedzane przez Użytkownika, czas przeglądania itp. Shamir nie sprawuje kontroli nad takimi usługodawcami zewnętrznymi.

 1. Międzynarodowe przekazywanie danych

Możemy przekazywać dane Użytkowników, w tym Dane osobowe, w celu udostępnienia Strony oraz naszych Produktów lub Usług naszym jednostkom stowarzyszonym lub usługodawcom zewnętrznym (jak przewidziano w niniejszym dokumencie) przez granice państwa oraz z państwa lub jurysdykcji Użytkownika do państwa i jurysdykcji objętych odmiennymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a Użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie danych.

 1. Zmiany Polityki prywatności

Warunki niniejszej Polityki prywatności regulują korzystanie z tej Strony oraz informacje przez nią zbierane. Shamir zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów w każdym momencie, z tego względu prosimy o częste odwiedzanie tej Strony. Będziemy zawiadamiać o istotnych zmianach niniejszych warunków na stronie głównej lub wyślemy wiadomości e-mail dotyczące takich zmian na udostępnione nam przez Użytkowników adresy e-mail. Takie istotne zmiany wejdą w życie siedem (7) dni po opublikowaniu zawiadomienia na naszej Stronie lub po wysłaniu wiadomości e-mail, w zależności od tego, która z dat będzie wcześniejsza. W innym wypadku wszelkie inne zmiany tej Polityki prywatności wchodzą w życie od dnia, o którym mowa w „Ostatnio zmieniona”, a dalsze korzystanie ze Strony po określonej tam dacie oznacza akceptację tych zmian oraz Polityki prywatności. W przypadku wnoszenia poprawek do Regulaminu w celu spełnienia wymogów prawnych, poprawki te mogą wejść w życie natychmiastowo lub zgodnie z prawem i bez jakiegokolwiek uprzedniego powiadomienia.

 1. Pytania

W przypadku pytań (lub komentarzy) dotyczących Polityki prywatności zapraszamy do kontaktu mailowego na następujący adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..