Regulamin

Regulamin

strony internetowej spółki Shamir

 

[Ostatnio zmieniony: 25 kwietnia 2018 r.]

 

Spółka Shamir Optical Industry Ltd., jej spółki zależne oraz stowarzyszone („Shamir”,„Spółka”, „my”, „nas”) zapraszają Użytkowników („Użytkownik/Użytkownicy”, „Dostawcy usług okulistycznych” lub „wy”) na naszą stronę internetową, www.shamir.com (w tym jej subdomeny), oraz inne strony internetowe powiązane ze Spółką Shamir (zwane dalej „Stroną”). Strona zawiera podstawowe informacje o naszej Spółce, w tym łącza do różnych stron należących do Shamir, oraz informacje o naszych usługach i produktach. Nasza Strona umożliwia również składanie zamówień na nasze produkty przez internet Użytkownikom, którzy zarejestrowali się i otworzyli Konto. Każdy Użytkownik może korzystać z naszej Strony zgodnie z poniższym regulaminem.

 1. Akceptacja regulaminu

Przez wejście na Stronę, połączenie się z nią, uzyskanie do niej dostępu lub korzystanie z niej, lub utworzenie Konta, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z poniższymi warunkami korzystania, w tym z naszą Polityką prywatności (zwane dalej łącznie „Regulaminem”), oraz że zobowiązuje się do jego stosowania i przestrzegania wszelkich wymogów prawa i odpowiednich przepisów dotyczących korzystania z tej Strony, oraz że Użytkownik potwierdza, że niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą i wykonalną umowę między Spółką Shamir a Użytkownikiem. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEGO REGULAMINU, NIE POWINIEN WCHODZIĆ NA TĘ STRONĘ, ŁĄCZYĆ SIĘ Z NIĄ, UZYSKIWAĆ DO NIEJ DOSTĘPU LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB KORZYSTAĆ ZE STRONY.

Strona jest dostępna wyłącznie dla osób, które (a) ukończyły osiemnaście (18) lat oraz (b) posiadają zdolność prawną do zaakceptowania niniejszego Regulaminu (w imieniu swoim oraz organizacji) i zawarcia wiążącej umowy na mocy obowiązującego prawa. Użytkownik oświadcza niniejszym, że posiada prawo, uprawnienia oraz kompetencje do przyjęcia niniejszych warunków w imieniu swoim oraz swojej organizacji, a także do zawarcia wiążącej umowy na mocy obowiązującego prawa, do korzystania ze Strony zgodnie z jej Regulaminem oraz do pełnego wykonywania wynikających z niego zobowiązań. W celu uniknięcia wątpliwości wszelkie działania oraz zaniechania Użytkownika w związku ze Stroną zobowiązują jego organizację.

 1. Strona

Spółka Shamir zajmuje się rozwijaniem, projektowaniem oraz produkowaniem najwyższej jakości soczewek oraz form do produkcji soczewek. W tych celach Shamir nawiązuje współpracę z Dostawcami usług okulistycznych, którym za pośrednictwem Strony oferuje nowoczesne, zróżnicowane pod względem zaawansowanych rozwiązań technologicznych soczewki dostosowane do profilu pacjenta. Dostawcy usług okulistycznych znajdą na Stronie obszerne informacje o unikalnych technologiach opracowywanych przez Spółkę, badaniach w zakresie okulistyki oraz pielęgnacji oczu, profilowaniu i katalogowaniu klientów, jak również o najnowszych osiągnięciach w produkcji soczewek oraz o zamawianiu za pośrednictwem Strony dostosowanych soczewek i innych produktów oraz usług (odpowiednio „Produkty” i „Usługi”), które są oferowane klientom Dostawców usług okulistycznych („Użytkownicy końcowi”).

Strona zawiera ogólne informacje o Spółce Shamir, jej Produktach lub Usługach oraz może ponadto zawierać inne źródła informacji, takie jak centrum badawcze Shamir, oraz wszelkie inne, związane ze Stroną treści, takie jak informacje kontaktowe, materiały wideo, tekst, pliki, logo, ikonki, obrazki, zestawienia danych, łącza, pozostałe treści specjalistyczne, dane techniczne, dokumentacje, know-how, specyfikacje materiałów, projekty, dane, „wygląd i sposób działania” Strony, algorytmy, kod źródłowy oraz obiektowy Strony, interfejs, GUI, interaktywne funkcje powiązanej grafiki, metody, ilustracje, rysunki, animacje oraz inne funkcje uzyskane za pośrednictwem Strony (zwane dalej „Zawartością”). Użytkownik może ponadto skontaktować się z grupą wsparcia technicznego za pomocą Formularza kontaktowego dostępnego na naszej Stronie („Formularz kontaktowy”).

Spółka Shamir nie składa żadnych oświadczeń w związku z dostępnością oferowanych na Stronie Produktów lub Usług, poza obszarem, na którym takie Produkty lub Usługi są oferowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że każdy Produkt lub Usługa, które Spółka Shamir oferuje oraz dostarcza na określonym obszarze, zostaną dostarczone do Użytkownika od i przez lokalnego, ustawowego przedstawiciela Spółki Shamir. Każdy taki Produkt, Usługa, transakcja, operacja lub umowa stanowią lokalną umowę, która zostanie wykonana zgodnie z Regulaminem sprzedaży Spółki Shamir, udostępnionym na Stronie lub opublikowanym w innym miejscu przez Spółkę, lub zgodnie z ustaleniami Użytkownika i lokalnego, ustawowego przedstawiciela Spółki Shamir (w zależności od wymogów) oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym kraju przepisami prawa miejscowego.

WSZELKIE PRAWA, TYTUŁY WŁASNOŚCI ORAZ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z TREŚCI DOSTĘPNEJ NA STRONIE SĄ ZASTRZEŻONE DLA SPÓŁKI SHAMIR LUB JEJ LICENCJODAWCÓW. W PRAWNIE DOZWOLONYM ZAKRESIE STRONA ORAZ DOSTĘPNA NA NIEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”. SHAMIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY I STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB INNĄ OSOBĘ W WYNIKU KORZYSTANIA LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY LUB ZAWARTOŚCI DOSTĘPNEJ NA NIEJ.

 

UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY LUB ZAWARTOŚCI DOSTĘPNEJ NA STRONIE WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

 

BIORĄC POD UWAGĘ INTERNETOWY CHARAKTER KORZYŚCI, NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ LUB WYNIKI DOSTĘPNE NA NIEJ NIE SĄ NARAŻONE NA ZAGROŻENIA, NIE ZAWIERAJĄ BŁĘDÓW, BŁĘDÓW OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH NIEŚCISŁOŚCI.

 

UWAGA: Korzystanie z naszej Strony jest obecnie bezpłatne. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pobierania w przyszłości opłat za dostęp do niektórych funkcji lub usług. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że może zostać obciążony opłatami za internet, utrzymanie połączenia sieciowego oraz opłatami za korzystanie z danych, które zostały uzyskane za pośrednictwem Strony, zgodnie z obowiązującymi stawkami pobieranymi przez dostawcę usług internetowych oraz transmisji danych.

 1. Rejestracja i Konto

Korzystanie ze Strony lub jej części może wymagać rejestracji oraz założenia konta („Konto”). Użytkownik może zarejestrować się na Stronie przez dokończenie procesu rejestracji, w trakcie której może zostać poproszony o udostępnienie nam pewnych Danych osobowych (zgodnie z Polityką prywatności (jak zdefiniowano poniżej)) dotyczących Użytkownika lub jego organizacji. Informacje o gromadzeniu Danych osobowych zawarto w Polityce prywatności. Shamir zastrzega sobie prawo do odrzucenia próśb o rejestrację według własnego wyłącznego uznania.

Użytkownik może mieć co najwyżej jedno (1) aktywne Konto. Jest ono chronione hasłem. W celu ochrony bezpieczeństwa Danych osobowych Użytkownika dostępnych na jego Koncie,  Użytkownik musi zabezpieczyć swoje dane logowania oraz nie ujawniać ich, oraz nadzorować korzystanie ze swojego Konta. Przy zakładaniu Konta Użytkownik musi podać prawdziwe oraz kompletne informacje i zobowiązać się do niepodawania fałszywych informacji o sobie lub o Koncie. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania swoich danych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRZYMANIE POUFNOŚCI HASŁA I KONTA ORAZ ZA CAŁĄ AKTYWNOŚĆ NA KONCIE SPOCZYWA WYŁACZNIE NA UŻYTKOWNIKU. Zgodnie z zasadą dobrej wiary zakładamy, że Użytkownik założył Konto, podając się za inną osobę, może ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną.

Użytkownikowi nie wolno cedować ani przenosić swoich praw, ani przekazywać powinności wynikających z prowadzenia Konta bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Shamir. Użytkownik musi natychmiast powiadomić o każdym nieuprawnionym wykorzystaniu Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. W takim wypadku należy natychmiastowo zmienić swoje hasło przez (a) zmianę ustawień Konta lub (b) wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niewypełnienia niniejszego Regulaminu, np. jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do Konta przy użyciu danych zdobytych od Użytkownika lub w wyniku naruszenia tego Regulaminu przez Użytkownika, lub nieuprawnionego wykorzystania Konta, lub jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa przez Użytkownika.

Jeśli Użytkownik chce zmienić swoje dane logowania lub unieważnić i usunąć swoje Konto, może skorzystać z menu ustawień lub wysłać do nas wiadomość e-mail z taką prośbą na adres dostępny na Stronie. Konto Użytkownika zostanie usunięte po upływie rozsądnego czasu od dnia złożenia takiej prośby i począwszy od daty usunięcia, Użytkownik nie będzie już miał dostępu do swojego Konta.

Możemy zawiesić dostęp do Konta Użytkownika lub pozbawić go takiego dostępu, gdy wedle naszego uznania, ma miejsce jedno (lub więcej) z następujących zdarzeń: (a) istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prywatności Konta; (b) istnieje zagrożenie bezpieczeństwa lub integralności naszej sieci lub naszych serwerów; (c) konieczne jest zawieszenie Konta w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki Shamir, jej użytkowników lub ogółu społeczeństwa; (d) istnieje podstawa do usunięcia Konta; (e) Użytkownik narusza niniejszy Regulamin; (f) w przypadku wykrycia nieprawidłowego ruchu na Stronie lub innego niestosownego zachowania; lub (g) zobowiązują nas do tego wymogi prawa. W przypadku zawieszenia lub usunięcia Konta możemy, ale nie musimy, zawiadomić o tym Użytkownika. Gdy Konto zostaje zawieszone, Użytkownik nie może korzystać z Konta lub uzyskać do niego dostępu. Jeśli wedle naszego uznania powód zawieszenia dostępu został wyeliminowany, możemy przywrócić Użytkownikowi dostęp do Konta.

ZAWIESZENIE LUB USUNIĘCIE KONTA MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ PEWNYCH UDOSTĘPNIONYCH NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA INFORMACJI LUB FUNKCJONALNOŚCI KONTA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE STRATY.

 1. Ograniczenia korzystania

Istnieją określone, surowo zabronione zachowania związane z korzystaniem ze Strony. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z następującymi ograniczeniami. Nieprzestrzeganie przedstawionych w niniejszym dokumencie przepisów może doprowadzić (wedle uznania Spółki Shamir) do wypowiedzenia Użytkownikowi prawa do korzystania ze Strony lub jej Zawartości, a Użytkownik może narazić się na poniesienie odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej.

O ile niniejszy Regulamin lub inne pismo sporządzone przez Shamir nie stanowią wyraźnie inaczej, Użytkownik nie może (oraz nie może zezwolić nikomu innemu): (a) korzystać ze Strony oraz jej Zawartości w celach sprzecznych z prawem, nieetycznych lub niedozwolonych; (b) korzystać ze Strony lub jej Zawartości w ramach użytku zewnętrznego lub komercyjnego; (c) usuwać, likwidować ze Strony lub jej Zawartości żadnych zastrzeżeń oraz znaków związanych z prawem własności Spółki Shamir lub jej licencjodawców, między innymi wszelkich informacji o prawach własności intelektualnej zawartych w takich materiałach (takich jak, ©,™, lub ®); (d) ingerować w prawa Użytkowników do prywatności oraz inne prawa lub ich naruszać, lub zbierać danych osobowych o Użytkownikach bez ich zgody, zarówno ręcznie, jak i za pomocą robotów internetowych, pająków, crawlerów lub innych aplikacji wyszukujących i udostępniających informacje, korzystać z ręcznych lub automatycznych urządzeń, procesów lub metod dostępu do Strony oraz uzyskiwać, indeksować lub udostępniać informacji; (e) ingerować w działanie Strony, serwerów lub sieci, na których znajdują się łącza do Strony lub ich naruszać, lub nie przestrzegać przepisów, zasad, regulacji, wymogów, procedur lub polityki takich serwerów, lub sieci; (f) podawać fałszywych informacji lub w inny sposób nieprawdziwie poświadczać swój związek z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, lub oznajmiać, lub sugerować, że Spółka Shamir wyraża poparcie wobec Użytkownika, jego strony, działalności lub wszelkich twierdzeń, lub przedstawiać nieprawdziwe informacje o Stronie; (g) podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nakładać nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże, stwierdzone przez nas, obciążenie na infrastrukturę naszej Strony; (h) obchodzić środków wykorzystywanych przez nas w celu ograniczenia dostępu do Strony; (j) kopiować, modyfikować, zmieniać, dostosowywać, udostępniać, tłumaczyć, odwzorowywać, dekompilować, dezasemblować jakiejkolwiek części Strony lub Zawartości, przenosić kodu na inną platformę, publicznie przedstawiać, odtwarzać, rozprowadzać lub wykorzystywać Stronę lub jej Zawartość w inny sposób; (j) kopiować materiałów podlegających prawom własności Spółki Shamir, w tym prawu własności intelektualnej (zgodnie z poniższą definicją tego terminu), rozprowadzać ich, wyświetlać, korzystać z nich publicznie, udostępniać, sprowadzać do formy możliwej do odczytu, dekompilować, dezasemblować, dostosowywać, sublicencjonować, używać w celach komercyjnych, sprzedawać, wypożyczać, przekazywać, wynajmować, przetwarzać, kompilować, odwzorowywać, łączyć z innym oprogramowaniem, tłumaczyć, modyfikować lub tworzyć produktów pochodnych; (k) korzystać z Zawartości na innej stronie lub w innym środowisku sieciowym bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od Spółki Shamir; (l) tworzyć przeglądarki lub środowiska granicznego przeglądarek w oparciu o Zawartość (nie zezwala się na „framing” lub hotlinki); (m) sprzedawać Strony lub jej Zawartości, udzielać na nie licencji, wykorzystywać ich do celów komercyjnych; (n) zamieszczać jakiejkolwiek części Strony w „ramce” ani jej „mirrorować” bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia od Spółki Shamir; (o) tworzyć bazy danych, pobierając systematycznie oraz przechowując całość lub część Zawartości; (p) przekazywać lub w inny sposób udostępniać na Stronie wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych (time bombs), sygnałów nawigacyjnych (web beacons), oprogramowania śledzącego lub wszelkich kodów, plików lub programów, lub wszelkich innych potencjalnie szkodliwych, uciążliwych lub inwazyjnych kodów i komponentów, które mają za zadanie uszkodzić sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sprzęt telekomunikacyjny lub przejąć kontrolę nad ich działaniem; (q) korzystać ze Strony w celach, do których nie jest ona przeznaczona lub (r) naruszać tego Regulaminu.

 1. Kontakt za pośrednictwem Strony

Rejestracja jest wymagana tylko od klientów zamawiających online. Użytkownik może wejść na stronę bez uprzedniej rejestracji. Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem Strony, wysłając wiadomość e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 1. Polityka prywatności

Szanujemy prywatność Użytkowników i zobowiązujemy się chronić udostępniane nam informacje. Uważamy, że Użytkownik ma prawo poznać nasze praktyki związane z danymi gromadzonymi przez nas, podczas gdy łączy się on ze Stroną, uzyskuje do niej dostęp lub korzysta z niej. Naszą politykę i praktyki oraz rodzaj gromadzonych danych opisano szczegółowo w Polityce prywatności [należy dodać łączę] („Polityka Prywatności”), którą uznaje się za część niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z danych osobowych dostarczonych lub udostępnionych nam zgodnie z Polityką prywatności. Przed połączeniem się ze Stroną, uzyskaniem do niej dostępu lub skorzystaniem z niej, Użytkownik musi najpierw przeczytać oraz zaakceptować Politykę prywatności.

 1. Gromadzenie danych o Użytkownikach końcowych

Wszelkie dane (nieosobowe i osobowe) o Użytkownikach końcowych (zwane dalej wspólnie „Danymi”) należą wyłącznie do stosownych Dostawców usług okulistycznych lub ich licencjodawców. Dane zawierać mogą, bez ograniczeń, historię chorób oczu oraz recepty, położenie geograficzne (państwo, region, miasto) Użytkowników końcowych lub inne związane z nimi inne dane. Spółce Shamir udziela się nieodwołalnej, niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, bezpłatnej, w pełni opłaconej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Danych w celu dostarczenia Produktów lub Usług zgodnie z tym, co zostało określone w Polityce prywatności Spółki Shamir. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia Danych przedstawiono w Polityce prywatności.

Dostawcy usług okulistycznych zapewniają, że dane zebrane od Użytkowników końcowych są gromadzone zgodnie ze skuteczną oraz egzekwowaną polityką prywatności, która (i) opiera się na wyraźnej, dobrowolnej, specjalnej, świadomej oraz jednoznacznej zgodzie Użytkownika końcowego na legalne przetwarzanie danych (w tym w odniesieniu do „danych wrażliwych” (jak np. historia chorób Użytkownika końcowego) bądź w formie oświadczenia, bądź w drodze wyraźnego działania potwierdzającego, że Użytkownik końcowy jest świadomy, że udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie jego Danych oraz że może zawsze ją wycofać, (ii) ujawnia informacje dotyczące zbierania Danych oraz ich wykorzystywania (w tym w odniesieniu do przekazywania ich osobom trzecim) wynikającego z korzystania z naszej Strony lub Produktów, lub Usług, (iii) zawiadamia Użytkownika końcowego o procedurach niewyrażenia zgody na zbieranie Danych, (iv) zawiadamia Użytkowników końcowych, że informacje o korzystaniu przez nich z Produktów lub Usług Spółki Shamir mogą być gromadzone za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych (web beacons) i podobnych środków oraz mogą być wykorzystywane w celu selekcjonowania Produktów lub Usług, które mogą zainteresować danego Użytkownika końcowego; oraz (v) jest zgodna z obowiązującymi przepisami, zasadami, rozporządzeniami, dyrektywami o ochronie prywatności. Dostawcy usług okulistycznych oświadczają, że otrzymali wszelkie prawnie wymagane zgody, pozwolenia oraz zezwolenia od Użytkowników końcowych dające Spółce Shamir dostęp do danych oraz umożliwiające ich przechowywanie, zbieranie, analizowanie, monitorowanie oraz przetwarzanie (w tym w odniesieniu do „danych wrażliwych”, takich jak historia chorób Użytkownika końcowego) w celu dostarczania Produktów lub Usług zgodnie z Polityką prywatności. Dostawcy usług okulistycznych jako jedyni ponoszą odpowiedzialność wynikającą ze zbierania takich danych oraz wykorzystania tych danych w sposób dopuszczony w niniejszym Regulaminie, tym samym zwalniają z odpowiedzialności Spółkę Shamir.

Dostawcy usług okulistycznych wyrażają zgodę na zbieranie, ujawnianie, publikowanie oraz wykorzystywanie w każdy sposób anonimowych informacji pochodzących z korzystania ze Strony lub Produktów, lub Usług (np. danych nieosobowych, zagregowanych i analitycznych) („Dane analityczne”) w celu dostarczania oraz poprawiania Produktów oraz Usług, oraz w innych celach biznesowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Prawo własności intelektualnej

Strona, Zawartość oraz wszelkie aktywa własności intelektualnej należące do Spółki, oraz wszystkie prawa własności intelektualnej z nimi związane, między innymi wynalazki, patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, wszelkie materiały chronione prawem własności intelektualnej, nazwy domen oraz tajemnice handlowe, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane lub od tego, czy mogą zostać zarejestrowane, (zwane dalej wspólnie „Własnością intelektualną”) należą do Spółki Shamir lub są licencjonowane przez nią oraz chronione obowiązującym prawem patentowym, autorskim i innymi prawami własności oraz międzynarodowymi konwencjami i traktatami. Spółka i jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi.

Zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownikowi nie przysługują żadne udziały we Własności intelektualnej, a jedynie ograniczone, odwołalne prawo do korzystania z niej. Zgodnie z obowiązującym prawem żaden z warunków niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się przez Spółkę Własności intelektualnej.

W przypadku, gdy Użytkownik udzieli Spółce Shamir informacji zwrotnej, podzieli się z nią swoimi uwagami oraz sugestiami („Informacja zwrotna”), Shamir nabywa wyłączną, bezpłatną, w pełni opłaconą, nieograniczoną terytorialnie, podlegającą sublicencjonowaniu, wieczystą oraz nieodwołalną licencję na wykorzystanie tej Informacji zwrotnej we wszystkich obecnych lub przyszłych produktach, technologiach lub usługach oraz na wykorzystanie jej w każdym celu bez udzielania Użytkownikowi dodatkowej rekompensaty lub uzyskiwania od niego zgody. Użytkownik akceptuje, że wszelkie Informacje zwrotne uznaje się za jawne.

Użytkownik gwarantuje ponadto, że udzielona Informacja zwrotna nie podlega żadnym warunkom licencyjnym, które skutkowałyby nałożeniem na Spółkę Shamir wymogu spełnienia jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań w odniesieniu do wszelkich obecnych lub przyszłych produktów, technologii oraz usług Spółki Shamir, w których wykorzystano jakąkolwiek Informację zwrotną.

 1. Znaki towarowe i nazwy handlowe

„Shamir” Shamir™, znaki i logo Spółki Shamir oraz wszelkie inne zastrzeżone identyfikatory wykorzystywane przez Spółkę w związku ze Stroną („Spółkowe znaki towarowe”) należą do znaków towarowych lub nazw handlowych Spółki, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane. Wszelkie pozostałe znaki handlowe, usługowe oraz logo, które mogą pojawić się na Stronie, należą do ich właścicieli („Znaki osób trzecich”) Niniejszym żadne prawa, licencje lub uprawnienia do Spółkowych znaków towarowych oraz Znaków osób trzecich nie są przyznawane Użytkownikowi, a Użytkownik zgadza się na to, że nie może powoływać się na żadne tego rodzaju prawa, licencje lub uprawnienia, tym samym będzie unikał wykorzystywania jakiegokolwiek z tych znaków z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w tym dokumencie.

 1. Funkcje społecznościowe

Strona może zawierać funkcje udostępniania i publikowania na stronach społecznościowych oraz inne zintegrowane narzędzia (np. przyciski „Udostępnij” oraz „Lubię to” do Facebooka, udostępnianie, lubienie oraz publikowanie treści za pośrednictwem Twittera, Facebooka, YouTube’a, Google+ itp.) („Funkcje społecznościowe”).

Funkcje społecznościowe są obsługiwane przez określone zewnętrzne sieci społecznościowe lub platformy („Sieć społecznościowa” lub „Platforma”) lub pozwalają na integrację społeczną z nimi. Funkcje te tworzą oraz udostępniają osoby trzecie, które nie są powiązane z nami lub przez nas nadzorowane. Wykorzystywanie Funkcji społecznościowych podlega stosownemu regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznej Sieci społecznościowej lub Platformy. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z przedstawioną tam polityką, nie powinien korzystać z integrowanych funkcji. Może się jednak wtedy okazać, że Użytkownik nie może korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej Stronie. Spółka Shamir nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z takich Funkcji społecznościowych lub Sieci społecznościowych, lub Platform.

 1. Łącza do Strony Spółki Shamir oraz stron osób trzecich

Zachęcamy do umieszczania łącz do innych witryn na naszej Stronie. Użytkownik może swobodnie umieścić hipertekstowe łącze do naszej Strony, o ile łącze to nie narzuca skojarzeń z innymi stronami, produktami lub usługami i nie wyraża dla nich aprobaty oraz nie przedstawia Spółki Shamir w nieprawdziwym lub obraźliwym świetle. Użytkownik nie może umieszczać łącz do naszej Strony na witrynach, które do niego nie należą lub na korzystanie z których nie dostał pozwolenia. Umieszczenie łącza do Strony Spółki Shamir przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem przez niego, że strona Użytkownika nie zawiera sprzecznej z prawem, obraźliwej lub naruszającej prawa osób trzecich treści. Nie zezwalamy jednak na „framing” oraz hotlinki.

Niektóre łącza zawarte w tym dokumencie zezwalają naszym Użytkownikom na opuszczenie niniejszej Strony i przejście do strony niezwiązanej ze Spółką Shamir lub jej usługami (między innymi przyciski „Udostępnij” oraz „Lubię to” z Facebooka dostępne na naszej stronie, łącza do Twittera oraz Google+). Ich umieszczenie tutaj ma służyć jedynie wygodzie Użytkownika i nie stanowi wyrazu poparcia dla takich stron i usług oraz nie oznacza, że Spółka Shamir powinna być kojarzona z takimi stronami oraz zasobami. Spółka Shamir nie sprawuje nadzoru nad takimi stronami oraz usługami i nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność oraz nie zatwierdza treści dostępnych na nich, oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności. Spółka Shamir nie jest ponadto odpowiedzialna za politykę prywatności lub inne przepisy tych stron i usług. Użytkownik uzyskuje dostęp, korzysta z takich stron, usług i treści oraz polega na nich, oraz współpracuje z takimi stronami trzecimi wyłącznie na własne ryzyko. Shamir zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego łącza w dowolnym momencie, a Użytkownik nie może mieć żadnych roszczeń w tym zakresie. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Spółka Shamir nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie oraz pośrednie szkody lub straty wynikające lub rzekomo wynikające z korzystania lub polegania na wszelkich usługach, treściach, produktach oraz innych materiałach dostępnych na tych stronach i zasobach oraz za ich pośrednictwem. Większość udostępnionych łączy oraz usług posiada dokumenty prawne, w tym regulamin oraz politykę prywatności, regulujące działanie tych stron i usług. Zachęcamy Użytkownika do dokładnego zaznajomienia się z takimi dokumentami przed skorzystaniem z tych stron lub usług, między innymi po to, żeby dowiedzieć się, jakiego rodzaju dane są na nich zbierane.

 1. Dostępność

Dostępność oraz funkcjonalność Strony zależą od różnych czynników np. sieci transmisji danych. Spółka Shamir nie może zagwarantować, że Strona będzie działała lub będzie dostępna przez cały czas bez zakłóceń lub przerw, lub że będzie w pełni chroniona przed nieuprawnionym dostępem, lub będzie działać bezbłędnie.

 1. Zmiany na Stronie

Shamir zastrzega sobie prawo do modyfikowania, poprawiania, zmieniania, usprawniania, ulepszania oraz wprowadzania wszelkich innych zmian na Stronie lub do czasowego lub permanentnego zawieszenia Strony (lub jej części, w tym, między innymi, jej Zawartość) w dowolnym momencie oraz bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Niniejszym Użytkownik akceptuje również, że Zawartość może zostać zmieniona, rozszerzona pod względem treści i formy oraz usunięta w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Użytkownik akceptuje, że Spółka Shamir nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za modyfikacje, zawieszenie Strony lub jej Zawartości, lub za przerwanie działania Strony. Niniejszym Użytkownik akceptuje, że Spółka nie jest odpowiedzialna za błędy oraz usterki, które mogą wystąpić w związku z przeprowadzaniem takich zmian.

 1. Zastrzeżenia i gwarancje

NINIEJSZA SEKCJA ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ZASTRZEŻEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYCH W TYM REGULAMINIE I NIE ODSTĘPUJE OD NICH.

W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOZWOLONYM ZAKRESIE UDOSTĘPNIAMY NASZĄ STRONĘ LUB JEJ ZAWARTOŚĆ „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „TAKIMI, JAKIE SĄ DOSTĘPNE”, A SPÓŁKA SHAMIR, W TYM JEJ USŁUGODAWCY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, UDZIAŁOWCY, PODWYKONAWCY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, SPÓŁKI ZRZESZONE, STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY, POŚREDNICY ORAZ DOSTAWCY (WSPÓLNIE ZWANI DALEJ „PRZEDSTAWICIELAMI SPÓŁKI”) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB RĘKOJMI, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZALNOŚCI, LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZWYCZAJNEJ PRZYDATNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ TYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. UŻYTKOWNIK MOŻE POSIADAĆ DODATKOWE PRAWA KONSUMENCKIE NA MOCY LOKALNYCH PRZEPISÓW, KTÓRYCH NINIEJSZA UMOWA NIE MOŻE ZMIENIĆ.

NIE GWARANTUJEMY, ŻE (I) KORZYSTANIE ZE STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIE NIMI SĄ LUB BĘDĄ BEZPIECZNE, W TERMINIE, PRECYZYJNE, KOMPLETNE, NIEPRZERWANE, BEZBŁĘDNE, WOLNE OD WIRUSÓW, USTEREK, ROBAKÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW, LUB OGRANICZEŃ PROGRAMOWYCH; (II) BĘDZIEMY NAPRAWIALI WSZELKIE BŁĘDY ORAZ USTERKI WYSTĘPUJĄCE NA STRONIE LUB W JEJ ZAWARTOŚCI; (III) LUB ŻE BĘDZIEMY SKŁADALI OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI, NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, ZARZĄDZANIA NIMI, SKUTKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY LUB ZAWARTOŚCI DOSTĘPNEJ NA NIEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM (W TYM, ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY LUB TREŚCI SPEŁNI WYMOGI UŻYTKOWNIKA). SHAMIR ORAZ PRZEDSTAWICIELE SPÓŁKI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI, MIĘDZY INNYMI, W ZWIĄZKU Z DOSTĘPNOŚCIĄ, WIARYGODNOŚCIĄ, JAKOŚCIĄ, I NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCIACH I INFORMACJACH WYŚWIETLANYCH NA STRONIE.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY LUB USŁUGI DOSTARCZANE PRZEZ INNE OSOBY LUB JEDNOSTKI NIŻ SHAMIR.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB ZA SKUTKI PROBLEMÓW TECHNICZNYCH (MIĘDZY INNYMI, WYNIKAJĄCYCH Z PROBLEMÓW Z INTERNETEM, NP. WOLNYM POŁĄCZENIEM, ZBYT DUŻĄ LICZBĄ UŻYTKOWNIKÓW, PRZECIĄŻENIEM SERWERA, OPÓŹNIENIAMI LUB PRZERWAMI W DZIAŁANIU) LUB ZA OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DOSTAWCÓW INTERNETU.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z TEJ STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE ZEZWALA NA PRZEDSTAWIONE W TYM DOKUMENCIE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA, MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ W PEŁNYM ZAKRESIE DO DANEGO UŻYTKOWNIKA.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy Spółka shamir oraz przedstawiciele Spółki nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody i tym podobne, w tym, między innymi, za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, retorsyjne, przykładowe, przypadkowe następcze lub inne, wynikające z innej podstawy prawnej, (w tym, między innymi, z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, z tytułu zaniedbania i odpowiedzialności na zasadzie ryzyka) (W tym, między innymi, z tytułu utraty wartości, zysku, danych, przerw w działaniu) związane z niniejszym dokumentem lub stroną, lub jej zawartością, korzystaniem lub nieumiejętnym korzystaniem z nich, lub z nienależytym funkcjonowaniem strony, lub z wypełnieniem lub niewypełnieniem niniejszego regulaminu przez Spółkę shamir, lub z wszelkimi innymi działaniami lub zaniechaniami ze strony Spółki lub jej przedstawicieli, lub z innymi przyczynami, lub w oparciu o naruszenie gwarancji lub warunków, naruszenie umowy, zaniedbania, z tytułu odpowiedzialności absolutnej lub odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, deliktowej lub innej teorii prawnej, bez względu na to, czy Spółka shamir lub jej przedstawiciele zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

BEZ ZAWĘŻANIA OGÓLNEGO ZAKRESU POPRZEDNIEGO ZAPISU ORAZ W NAJSZERSZYM, DOZWOLONYM PRAWNIE ZAKRESIE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI SHAMIR ORAZ JEJ PRZEDSTAWICIELI Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB Z KORZYSTANIA, LUB NIEUMIEJĘTNEGO KORZYSTANIA ZE STRONY, LUB JEJ ZAWARTOŚCI, JEST OGRANICZONA DO RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE ZE STRONY.

ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE USTAWODAWSTWA W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE ZEZWALAJĄ NA PRZEDSTAWIONE W TYM DOKUMENCIE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ W PEŁNYM ZAKRESIE DO DANEGO UŻYTKOWNIKA.

 1. Przyjęcie odpowiedzialności

Użytkownik zwalnia Spółkę Shamir z jakiejkolwiek odpowiedzialności i zgadza się chronić i zabezpieczać ją oraz Przedstawicieli Spółki przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, kosztami, długami oraz wydatkami (między innymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z: (i) korzystania, niewłaściwego lub nieumiejętnego korzystania ze Strony lub jej Zawartości, lub działań związanych z nimi; (ii) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków niniejszego Regulaminu (w tym gwarancji i oświadczeń); (iii) naruszenia praw osób trzecich przez Użytkownika (między innymi praw Użytkowników końcowych), w tym praw własności lub praw ochrony prywatności; oraz (iv) jakichkolwiek szkód, bezpośrednich, pośrednich, szczególnych lub następczych, które Użytkownik wyrządził osobie trzeciej w związku ze Stroną. Niniejszym wyjaśnia się, że zobowiązanie do ochrony oraz przyjęcia odpowiedzialności będzie obowiązywać po wypowiedzeniu tego Regulaminu.

Bez zawężania ogólnego zakresu powyższego zapisu zastrzegamy sobie prawo do podejmowania wyłącznej ochrony i kontroli wszelkich spraw z zastrzeżeniem przyjęcia odpowiedzialności przez Użytkownika, które nie zwalnia go z zobowiązań z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z niniejszej umowy, i w takim przypadku Użytkownik będzie w pełni współpracować z nami w celu zapewnienia dostępnych środków ochrony. Użytkownik wyraża zgodę na niewszczynanie spraw będących przedmiotem przyjęcia odpowiedzialności przed uzyskaniem uprzednio naszej pisemnej zgody.

 1. Zmiany Regulaminu

Spółka może każdorazowo zmienić niniejszy Regulamin wedle własnego uznania, w tym wszelkie inne przepisy włączone do niego, z tego względu prosimy o częste odwiedzanie tej strony. W przypadku jakichkolwiek zmian podejmiemy stosowane działania w celu umieszczenia jasnego zawiadomienia na Stronie lub wysłania Użytkownikowi wiadomości e-mail (w przypadku, gdy Użytkownik udostępnił nam swój adres) o zaistnieniu takiej zmiany. Wchodzi ona w życie po siedmiu (7) dniach od dostarczenia zawiadomienia za pośrednictwem Strony lub wiadomości e-mail, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. W innym wypadku wszelkie inne zmiany Regulaminu wchodzą w życie od daty podanej powyżej w „Ostatnio zmieniony”, a dalsze korzystanie ze Strony po określonej tam dacie oznacza akceptację tych zmian i Regulaminu. W przypadku wprowadzenia poprawek do Regulaminu w celu spełnienia wymogów prawnych, poprawki te mogą wejść w życie natychmiastowo lub zgodnie z prawem i bez jakiegokolwiek uprzedniego powiadomienia.

 1. Zamknięcie lub zawieszenie Konta, wypowiedzenie Regulaminu oraz zamknięcie Strony

Zgodnie z niniejszym dokumentem Regulamin pozostaje w mocy do czasu jego wypowiedzenia. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu spowoduje wypowiedzenie Użytkownikowi uprawnień do korzystania z tej Strony oraz wypowiedzenie warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Shamir może czasowo lub permanentnie ograniczyć dostęp do Konta, zawiesić je lub zamknąć za powiadomieniem lub bez, obok innych środków przysługujących Spółce Shamir zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek warunkiem niniejszego Regulaminu, który może być każdorazowo poprawiony, lub Użytkownik jest niezadowolony ze Strony, może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym czasie poprzez opuszczenie naszej Strony i zaprzestanie korzystania z niej i jest to jedyny środek w takich okolicznościach.

Shamir może ponadto, wedle własnego uznania oraz w dowolnym momencie, tymczasowo lub trwale zakończyć działanie Usługi lub jakiejkolwiek jej części, usuwać wszelkie informacje ze Strony, poprawiać, modyfikować, ulepszać i wprowadzać zmiany lub przerwać wyświetlanie lub dostarczanie wszelkich informacji, treści lub funkcji bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Spółka Shamir nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zamknięcia Strony lub Konta, lub jego zawieszenia, lub utraty danych.

Bez odstępstwa od powyższego zapisu możemy zamknąć lub zawiesić Konto Użytkownika, jeśli wedle naszego uznania ma miejsce jedno (lub więcej) z następujących zdarzeń: (a) istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prywatności Konta; (b) istnieje zagrożenie bezpieczeństwa lub integralności naszej sieci lub naszych serwerów; (c) konieczne jest zawieszenie Konta w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki Shamir, jej użytkowników lub ogółu społeczeństwa; (d) istnieje podstawa do usunięcia Konta; (e) Użytkownik narusza niniejszy Regulamin; lub (f) zobowiązują nas do tego wymogi prawa. W przypadku zawieszenia Konta możemy, ale nie musimy, zawiadomić o tym Użytkownika. Gdy Konto zostaje zawieszone, Użytkownik nie może z niego korzystać lub uzyskiwać do niego dostępu. W przypadku ustalenia przez nas, że przyczyna zawieszenia dostępu została wyeliminowana, możemy przywrócić Użytkownikowi dostęp do Konta.

W przypadku wypowiedzenia warunków tego Regulaminu z dowolnego powodu: (i) wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi na mocy Regulaminu automatycznie wygasają; (ii) Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony i poświadczyć to Spółce Shamir, o ile jest to przez nią wymagane; (iii) postanowienia niniejszego Regulaminu ze względu na swój charakter i treść pozostają w mocy także po wypowiedzeniu go w celu zrealizowania jego założeń. Bez odstępstwa od powyższego zapisu następujące sekcje pozostaną w mocy po wypowiedzeniu tego Regulaminu: Ograniczenie korzystania, Prawo własności intelektualnej, Znaki towarowe i nazwy handlowe, Zastrzeżenia i gwarancje, Ograniczenie odpowiedzialności, Przyjęcie odpowiedzialności, Postanowienia ogólne.

 1. Postanowienia ogólne

(a) Niniejszy Regulamin stanowi całość warunków współpracy między Użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do głównego przedmiotu tego Regulaminu i zastępuje wszelkie poprzednie, obecne, pisemne i ustne porozumienia lub umowy zawarte pomiędzy Użytkownikiem i Spółką; (b) wszelkie roszczenia dotyczące Strony lub korzystania z niej będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Państwa Izrael bez powoływania się na przepisy dotyczące konfliktu praw, a Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania; (c) wszelkie spory wynikające ze Strony lub związane z nią zostaną rozstrzygnięte, a Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów dystryktu Tel Awiw w Izraelu. Użytkownik zrzeka się obrony opartej na braku osobistej jurysdykcji i zasadzie forum non conveniens oraz akceptuje, że proces sądowy może odbywać się w sądzie właściwym zgodnie z obowiązującym tam prawem lub przepisami sądowymi. Niezależnie od powyższego, Shamir może ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji, (d) niniejszy Regulamin nie ustanawia i nie może być interpretowany jako ustanowienie jakichkolwiek stosunków, partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia typu joint venture, stosunku pracy, przedstawicielstwa lub franczyzy pomiędzy Stronami niniejszego Regulaminu; (e) niezrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron dochodzenia praw z tytułu naruszenia niniejszego Regulaminu lub niedotrzymania warunków oznacza zrzeczenie się tych praw w odniesieniu do przeszłych lub przyszłych przypadków naruszenia praw. Wszelkie nagłówki, tytuły pozycji lub sekcji zawarte w niniejszym dokumencie zamieszcza się wyłącznie dla wygody Użytkownika i w żaden sposób nie definiują one, ani nie wyjaśniają żadnej sekcji, ani postanowień niniejszego dokumentu, (f) UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I AKCEPTUJE, ŻE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ, WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB POWIĄZANYCH Z NIM, NALEŻY ROZPOCZĄĆ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU, POCZĄWSZY OD ZAISTNIENIA ROSZCZENIA. W PRZECIWNYM RAZIE ROSZCZENIE ULEGNIE PRZEDAWNIENIU, (g) jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za niewykonalne, to postanowienie to zostaje ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym zakresie niezbędnym do tego, aby niniejszy Regulamin pozostał w pełnej mocy, spełniając w największym stopniu wyrażony w nim cel, (h) Użytkownik nie może cedować ani przenosić niniejszego Regulaminu (w tym wszystkich praw i obowiązków wynikających z niego) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Shamir, a wszelkie próby naruszenia tego będą uznane ze nieważne. Spółka Shamir może cedować lub przenosić niniejszy Regulamin bez ograniczeń i powiadomienia, (i) zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po przedłożeniu w formie pisemnej i podpisaniu przez Spółkę Shamir, (j) na mocy niniejszego Regulaminu środki prawne Spółki Shamir są kumulatywne i nie wykluczają innych praw i środków oraz stanowią uzupełnienie wszelkich innych środków zadośćuczynienia, które mogą przysługiwać Spółce Shamir na zasadzie zgodności z prawem lub na zasadzie słuszności, oraz (k) Strony zgadzają się, że wszelka korespondencja dotycząca niniejszego Regulaminu musi być sporządzona w języku angielskim.

 1. Informacje, pytania lub powiadomienia o błędach

Wszelkie pytania (lub komentarze) dotyczące Regulaminu prosimy kierować na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..